Dela sida

Köpa branddörr EI60 som innerdörr? Tänk på detta

21 januari 2024
Branddörr ei60 innerdörr
Dela sida

När det gäller brandsäkerhet är valet av rätt dörr av stor vikt. En branddörr klassad EI60 är inte bara en populär lösning, utan också en rekommenderad säkerhetsåtgärd. Dessa dörrar är designade för att stå emot eld i upp till 60 minuter, vilket kan vara avgörande för att skydda liv och egendom. I denna artikel går vi igenom vad du bör tänka på när du överväger en EI60 branddörr som innerdörr, inklusive skillnader mellan olika brandklasser, placering, och tillägg som påverkar dörrens brandsäkerhet.

Varför EI60 branddörrar?

Branddörrar med klassen EI60 erbjuder en hög nivå av brandskydd och är lämpliga för många typer av byggnader, från kontor till bostäder. Dessa dörrar är utformade för att ge en timmes skydd mot eldens spridning, vilket är tillräckligt i många scenarier för att evakuera människor säkert och begränsa skador på egendom.

Optimal skyddsnivå för varierande miljöer
EI60 branddörrar representerar en ideal balans mellan skydd och flexibilitet, vilket gör dem lämpliga för en mängd olika byggnadstyper. Från kontorskomplex till bostadshus, erbjuder dessa dörrar en hög säkerhetsstandard som kan anpassas efter olika miljöers specifika behov. Den utökade skyddstiden på en timme ger vitala minuter för evakuering, vilket kan vara skillnaden mellan liv och död i en brandnödsituation.

Skydd mot eld och rök
Utöver att förhindra eldens spridning, spelar EI60 dörrarna också en viktig roll i att begränsa rökens förflyttning. Rök är ofta den första faran som når individer vid en brand, och att kunna begränsa dess rörelse är avgörande för att skapa säkra evakueringsvägar. Denna dubbla skyddsfunktion – mot både eld och rök – gör EI60 dörrarna till ett värdefullt tillskott i varje brandsäkerhetsplan.

Anpassning för specifika behov
En stor fördel med EI60 dörrar är deras förmåga att anpassas efter olika byggnaders och rumsspecifika krav. De kan konstrueras för att passa in i olika arkitektoniska stilar, samtidigt som de uppfyller nödvändiga säkerhetskrav. Detta innebär att byggnader inte behöver kompromissa med estetiken för att uppnå önskad säkerhetsnivå.

branddörr EI60 innerdörr

Skillnaden mellan brandklasserna

Det finns olika nivåer av brandskydd när det kommer till branddörrar, där de vanligaste klasserna är EI30, EI60, och EI90. Klassen anger tiden dörren kan stå emot en brand – EI30 i 30 minuter, EI60 i 60 minuter, och så vidare. Valet av brandklass beror på byggnadens layout, användningen av utrymmena och den bedömda brandrisken.

MaxiDoor erbjuder idag följande branddörrar: FB-BD och MD 60 som båda är en kombination av en säkerhetsdörr och en branddörr. Dörrarna kan fås i önskad brandklass och specialanpassas efter er verksamhet och byggnads specifika behov.

Se vårt utbud av branddörrar

Placering och användning

Placeringen av din EI60 branddörr är avgörande. I byggnader med högre brandrisk eller där det är viktigt att skydda specifika områden, är EI60-dörrar att föredra. I områden med lägre risk kan EI30-dörrar vara ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Anpassning efter brandrisk och byggnadens krav
Vid utformningen av en brandsäkerhetsstrategi är det avgörande att noggrant överväga var branddörrar av olika klasser ska placeras. EI60-dörrar är särskilt lämpliga för områden i byggnader där brandrisken är högre. Detta kan inkludera platser nära brandfarliga material, stora elektriska installationer eller områden där kritiska verksamhetsresurser finns. Dessa dörrar erbjuder ett utökat skydd – upp till en timme – vilket kan vara nödvändigt för att säkerställa att invånare och värdefull utrustning skyddas effektivt vid en brand.

Kostnadseffektivitet med lägre klassificerade dörrar i mindre riskfyllda områden
I delar av byggnaden där brandrisken är relativt låg, kan EI30-dörrar vara ett mer kostnadseffektivt och ändå tillräckligt säkert val. Sådana områden kan inkludera administrativa kontorsutrymmen eller delar av byggnaden som är mindre benägna att innehålla brandfarliga material. Genom att använda EI30-dörrar i dessa områden kan organisationer upprätthålla nödvändiga säkerhetsnivåer samtidigt som de optimerar sin budget för brandsäkerhet.

Balansera säkerhet med funktionalitet
Vid utvärderingen av vilken typ av branddörr som ska användas och var, är det viktigt att också tänka på hur dörrarna integreras med byggnadens dagliga funktion. EI60-dörrar, medan de erbjuder högre skydd, kan vara tyngre och svårare att hantera än EI30-dörrar. Detta bör beaktas särskilt i utrymmen som kräver frekvent tillgång eller där en snabb evakuering kan bli nödvändig.

branddörr EI60 innerdörr

Val av glasurtag eller glasprofiler

Att inkludera glasurtag i din EI60 branddörr kan påverka dess brandsäkerhet. Glasurtag kan tillåta ljus att passera igenom men måste designas för att upprätthålla dörrens brandsäkerhet. Det är viktigt att välja glas som kan stå emot värme och eld för att inte kompromissa med dörrarnas skyddande egenskaper.

Helhetslösningar för brandsäkerhet

En EI60 branddörr kan integreras i en större brandsäkerhetslösning. Det kan inkludera system för automatisk stängning eller upplåsning vid brand, vilket kan bidra till enklare och säkrare utrymning. Anslutningar till larmsystem och användning av motorlås eller nödbeslag är viktiga för att ge maximalt brandskydd.

Professionell brandskyddskontroll

För att säkerställa att din EI60 branddörr uppfyller alla säkerhetskrav, bör du överväga att få den inspekterad av en certifierad brandskyddskontrollant. Denna expert kan bedöma dörrens placering och samverkan med andra säkerhetsåtgärder i byggnaden, som brandskydd för väggar, golv och karmar.

Vikten av kompletterande brandsäkerhetsutrustning

Även med högkvalitativa EI60 branddörrar på plats, är det viktigt att ha annan brandsäkerhetsutrustning tillgänglig:

 • Vikten av utbildad personal
  Även den mest avancerade brandsäkerhetsutrustningen kan vara otillräcklig utan välutbildad personal. Personal som är utbildad i första hjälpen och brandbekämpning är en ovärderlig resurs i nödsituationer. Deras förmåga att snabbt och effektivt hantera första hjälpen och grundläggande brandsläckning kan göra stor skillnad under de första kritiska minuterna av en brand. Regelbunden utbildning och övningar säkerställer att personalen är förberedd och vet hur de ska agera vid en brand, vilket kan rädda liv och minimera skador.
 • Strategisk placering av brandsläckare
  Brandsläckare är en grundläggande del av varje brandsäkerhetsplan. För att vara mest effektiva bör de placeras strategiskt runt hela byggnaden, särskilt i områden med hög brandrisk. Det är viktigt att välja rätt typ av brandsläckare för de specifika riskerna i varje område och att personalen vet hur de ska använda dem korrekt. Regelbundna kontroller och underhåll av brandsläckarna säkerställer att de alltid är redo att användas.
 • Ett heltäckande brandlarmssystem
  Ett effektivt brandlarmssystem är avgörande för tidig upptäckt och varning vid brand. Systemet bör vara heltäckande och anpassat till byggnadens storlek och layout. Regelbundna tester och övningar med brandlarmet säkerställer att systemet fungerar korrekt och att personalen är bekant med larmrutinerna. Dessa övningar hjälper också till att identifiera och åtgärda eventuella brister i evakueringsplanen.
 • Nödduschar för omedelbar respons
  I områden där det finns risk för brandrelaterade skador, som kemikaliespill eller brännskador, är nödduschar en viktig säkerhetsfunktion. De ger omedelbar lindring och behandling för dem som har utsatts för farliga ämnen eller höga temperaturer. Att ha nödduschar lättillgängliga kan minska svårighetsgraden av skador och ge viktig första hjälp medan man väntar på medicinsk personal.

Sammanfattning och rekommendation kring branddörr EI60 som innerdörr

Att välja rätt branddörr är ett kritiskt beslut i brandsäkerhetsplaneringen. Genom att förstå skillnaderna mellan olika brandklasser, överväga dörrarnas placering och extra funktioner, samt integrera dem i en större säkerhetsplan, kan du skapa en säkrare miljö. Kom ihåg att professionell rådgivning och regelbunden underhåll är nödvändiga för att upprätthålla optimal brandsäkerhet.