GDPR

Dela sida

Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur MaxiDoor AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då MaxiDoor tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med MaxiDoor, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

MaxiDoor är personuppgiftsansvarig för MaxiDoors behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. MaxiDoor är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för affärsverksamheten i hos MaxiDoor.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 MaxiDoor samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp av MaxiDoor. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med MaxiDoor och för att MaxiDoor ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kund samlar MaxiDoor in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kund. MaxiDoor samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kund inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, Som Kund/leverantör kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att kontakta MaxiDoor.

3.4 Vi använder oss av kontaktformulär på vår hemsida. Dels på vår kontaktsida, karriärssida och genom att erbjuda kunder möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Sidan maxidoor.se är skyddad av reCAPTCHA och Google, Privacy Policy och Terms of Service gäller. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår gdpr.

4. MaxiDoors personuppgiftsbehandling

 

Ändamål Rättslig Grund Kategorier av peronuppgifter Lagringstid

För  attadministrera,utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post

 • Geografisk information

 • IP-adress,enhetsinformation,

logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos MaxiDoor, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår innesälj-avdelning

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnumer samt e-post

 • Geografisk information

 • IP-adress, enhetsinformation

logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudande samt möjliggöra riktad kommunikation via post,e-post,telefon

Fullföljande av avtal i affärsrelationer

 • Namn, adress, telefonnumer samt e-post

 • Geografisk information

 • IP-adress,enhetsinformation logginformation

Så länge du har en affärsrelation med MaxiDoor

För att marknadsöra MaxiDoor och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post telefon

Intresseavvägening

 • Namn, adress, telefonnumer samt e-post

 • Geografisk information

 • IP-adress, enhetsinformation logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos MaxiDoor, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår innesälj-avdelning

5. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

5.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. MaxiDoor kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka MaxiDoors rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

5.2 MaxiDoor sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med MaxiDoor.

5.3 MaxiDoor sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har en affärsrelation med MaxiDoor.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

6.1 MaxiDoor kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till andra  samarbetspartner samt leverantörer. MaxiDoor kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

6.2 Tredje part som MaxiDoor lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra MaxiDoor och samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till MaxiDoor avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.

6.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av MaxiDoor om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata MaxiDoors rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

6.4 MaxiDoor kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av MaxiDoors leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer MaxiDoor vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

6.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till det.

7. Ändring av integritetspolicy

7.1 MaxiDoor har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. MaxiDoor kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med MaxiDoor innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta MaxiDoor.

8. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. MaxiDoor har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

9. Dina rättigheter

9.1 MaxiDoor ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

9.2 MaxiDoor kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

9.3 Du har rätt att av begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2 Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

e. Dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

f. Rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

9.4 MaxiDoor kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

9.5 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Kontaktinformation

10.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.