Dela sida

Köpguide säkerhetsdörr

18 november 2022
sakerhetsdorr
Dela sida

Det är inte alltid en lätt sak att beställa ny säkerhetsdörr till sin byggnad, då köpet innefattar flertalet olika aspekter. Nedan listar vi några av de viktigaste momenten att tänka på och de olika val ni ställs inför vid beställningen. Vi hoppas att denna guide ska förenkla vissa begrepp – för att göra er som kunder till bättre inköpare.

Vad är en säkerhetsdörr?

Det är en extra förstärkt dörr med adderade element som exempelvis skyddar mot inbrott, skott, explosion och brand. Dörrarna testas mot angrepp och utrustas med olika bestyckning och material beroende på skyddsklass. En säkerhetsdörr är byggd i tjockt stål och är till för att förhindra, förlänga eller stoppa angreppsförsök. I kombination med säkerhetsanordningar som lås, övervakning och larm utgör säkerhetsdörren i många fall en nära på ogenomtränglig passage för obehöriga.

Sakerhetsdorr

Slät dörr eller stålglasparti?

En slät dörr utan glasöppning är en mer kostnadseffektiv lösning och används med fördel i garage, källare och inre utrymmen som skyddsrum och liknande. En slät dörr är att föredra om maximal säkerhet efterfrågas. Ett stålglasparti är en dörr där utseende spelar in och den används ofta vid entréer och som inre passage mellan olika avdelningar. Där är glaset en utseendefaktor och det kan samtidigt förbättra arbetsmiljön. I många verksamheter är det dessutom nödvändigt att kunna se igenom dörren. Den stora frågan är om dörren är lika säker trots glaset? Det enkla svaret är oftast ja. Vi kan bygga våra stålglaspartier upp till säkerhetsklass RC5, skottsäkerhet BR6NS/FB7NS och explosionsklass EXR5NS med glas. Glaset ger inte tjuven någon märkbar fördel jämfört med en slät dörr.

Ett stålglasparti är alltså en mer exklusiv produkt och som vanligen installeras på centrala platser, som ingångar, där den estetiska aspekten spelar in. Dörrarna bestyckas ofta med extra förstärkta lås, larm och kameror.

Kodlås, nyckelbricka eller vanligt manuellt trepunktslås?

Ligger dörren belägen vid en passage som är väl använd och som samtidigt skyddar en inre del av byggnaden, kan det vara klokt att investera i ett elektroniskt lås med kodlås och nyckelbricka. En elektronisk lösning kan kopplas till larmsystemet, vilket ökar säkerheten vid inbrott. Väktare och polis kan få notis direkt vid angrepp och när larm går i gång avskräcks tjuven i många fall. En elektroniskt kopplad anläggning förstärker också bevismaterial i det fall inbrott blir ett försäkringsärende. Tid för angrepp och eventuell övervakningsfilm finns loggat i systemet och kan lyftas fram för att få ersättning för skador.

Tröskel?

Vid installation av en säkerhetsdörr skapas det vanligen en höjdskillnad på 1-2 cm som gör det svårt för främst rullstolsburna eller rullande enheter att på ett smidigt sätt ta sig genom dörren. Det är rekommenderat att installera en tröskel i samband med dörrinstallationen, om ni räknar med att dörren frekvent kommer att användas som passage i olika syften, exempelvis hjulbaserade sådana. MaxiDoor kan tillgodose kompletta lösningar som ramper, dörröppnare och specialtillverkad tröskel för en optimal användarvänlighet.

Vanligt handtag eller skjuthandtag?

Ska ni använda dörren för ett ändamål som innebär mycket trafik rekommenderas ett skjuthantag, då det är smidigare att använda och inte orsakar lika mycket slitage som ett vanligt dörrhandtag. Ett skjuthandtag går att få i många olika typer av designer och utföranden och kan från en estetisk synpunkt vara ett bättre alternativ.

Sakerhetsdorr

Glasurtag?

I vissa verksamheter är det viktigt att kunna se igenom dörren för att göra en snabb bedömning av situationen, utan att behöva öppna den. Det kan gälla laboratorium, operationsrum, rättssalar, celldörrar och annat. Vi kan därmed installera ett rektangulärt eller runt glasurtag med härdat glas för att skapa genomsyn.

Sakerhetsdorr

Uppställarmagnet och dörrstängare

Genom vårt nätverk av underleverantörer har vi möjlighet att som komplement till dörren installera kvalitativa uppställarmagneter och dörrstängare. Detta rekommenderas för de flesta verksamheter, då det ökar mobiliteten och gör dörren enklare att använda. Utan dessa funktioner kan dörren skapa onödig belastning för personal som behöver öppna dörren flertalet gånger per dag, till exempel för att transportera material eller dylikt. Med en uppställarmagnet kan dörren ställas öppen vid tidpunkter då frekvent passage sker. Samma sak gäller dörröppnare och dörrstängare som öppnar dörren elektroniskt.

Nivå på ljudisolering?

Som standard i en säkerhetsklassad dörr är ljudisoleringen på 38 dB. Detta är tillräckligt för de flesta miljöer, som bostadshus, butiker, industrilokaler med flera. Efterfrågas högre ljudisolering går det naturligtvis att ordna. Exempelvis inom rättssäkerhet, tillverkning eller kriminalvård kan en högre ljudisolering vara till fördel, då en högre integritet krävs vid samtal eller då dörren behöver skydda hörseln mot extremt hög volym.

I vilka branscher förekommer säkerhetsdörrar?

Säkerhetsdörrar används i alla de fall där det finns risker för inbrott och där man önskar ett ökat skydd av egendom eller personer. Exempel på branscher som antingen har krav på, eller stort behov av detta, är de följande:

Sakerhetsdorr

Vilken skyddsklass ska vi välja?

Det beror på hur säker ni vill att er dörr ska vara. Den vanligaste skyddsklassen är RC3, som står emot de flesta angrepp och har en bra kombination av kostnadseffektivitet och skydd. En säkerhetsdörr ska tillhöra en skyddsklass, eller RC, vilket står för resistance class. Det finns klass RC1 till RC5, och skillnaden på dörr berör val av material, dörrtjocklek, förstärkningar och liknande. Ett ackrediterat testningsorgan testar dörren för en rad olika faktorer och mätvärden, för att därefter klassificera dörren med svensk standard för inbrottskydd: SS-EN 1627. Sedan tilldelas dörren en skyddsklass mellan RC1-RC5. MaxiDoor testar sina dörrar hos RISE Research Institutes of Sweden AB. Det är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. RISE ägnar sig åt industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering.

Rekommendation kring skyddsklass

Från vår sida är det väldigt viktigt att vi levererar en lösning som fungerar och gör jobbet. Det vill säga, i det fall ni utsätts för ett inbrott eller dylikt rekommenderar vi en totallösning som både minimerar egendomsskada och psykologisk skada. Vi brukar utgå ifrån att dörrar utanpå byggnaden ska ha högsta säkerhetsklass, RC4 eller RC5, och att man sänker nivån på inre dörrar, då det föreligger mycket lägre risk att de ska angripas. Vilken uppdelning som görs baseras på en rad olika faktorer, som exempelvis vad som ska skyddas, hur er byggnad ser ut, samt en total översikt av styrkor och svagheter i er byggnad.

På MaxiDoor vill vi inte bara leverera en kvalitativ dörr. Vi tittar också på hur våra dörrar faktiskt ska kunna ge er maximalt skydd utifrån ett brett säkerhetsperspektiv och en grundläggande analys av er byggnad. Vid val av skyddsklass, välj därmed en högre skyddsklass på dörrar som möter första angrepp och låt en säkerhetsexpert inspektera er byggnad för att hitta svagheter och möjligheter till bättre skydd.

Säkerhetsklasser i praktiken

De olika säkerhetsklasserna utgår från vilken typ av angreppsnivå som dörren utsätts för. Det är också på detta sätt som dörren testas. För att klara av en RC4-klassning, där angrepp sker med rejäla verktyg, som borrmaskin och bågfil, kommer således en mycket mer rejäl dörr att krävas. Detta kan ge er som kunder en bra riktlinje kring vilken typ av dörr ni behöver, baserat på er uppskattning av inbrottsrisk och utsatthet. Här hittar ni information om säkerhet och olika säkerhetsklasser för våra ståldörrar:

SS-EN 1627 klass RC2
Motstår angrepp med enkla verktyg, provtid 3 min inom totalt 15 min. Tryck mot lås respektive mot hörn är 6 kN respektive 1,5 kN. Avvärjer inbrottsförsök med små, enklare handverktyg. Angreppstid uppgår till 3 min effektiv tid, under en 15 minutersperiod.

SS-EN 1627 klass RC3
Motstår angrepp med mindre verktyg, men också med kofot. Provtid 5 min inom totalt 20 min. Tryck mot lås och hörn, 6 kN respektive 3 kN. Motstår inbrottsförsök av ”normaltjuven”, utrustad med kofot.

SS-EN 1627 klass RC4
Motstår angrepp med kraftiga handverktyg som kofot, yxa, bultsax, bågfil, plåtsaxar och elektrisk borrmaskin. Provtid 10 min inom totalt 30 min. Tryck mot lås och hörn, 10 kN respektive 6 kN. Angreppstid uppgår till 15 min effektiv tid.

SS-EN 1627 klass RC5
Motstår angrepp mot hand- och maskindrivna verktyg, inklusive vinkelslip med 125 mm skiva, tigersåg, borrmaskin med hård metallborr m.m. Angreppstid uppgår till 15 min effektiv tid.

Sakerhetsdorr

Skott- och explosionssäkerhet är inte standard, men går att addera

Vanliga säkerhetsdörrar testas enligt ovan enbart mot inbrott och de verktyg som en inbrottstjuv vanligen har i sin arsenal. Genom MaxiDoors säkerhetsnisch och arbete mot svenska säkerhetsorgan kan vi erbjuda säkerhetsdörrar med förstärkt skydd mot skott och explosion. För att er dörr ska räknas som skottsäker ska den inneha klassificeringen EN 1522. En explosionssäker dörr bör inneha klassificeringen EN 13123-1. Dessa typer av extra skyddade dörrar installeras för verksamheter inom militära ändamål, anstalter, kemisk industri, kraftverk och andra byggnader som rör nationens säkerhet. Av sekretesskäl kan vi ej gå ut med komplett information kring funktion och egenskaper för dessa skyddsklasser. Kontakta MaxiDoor om ni vill ha mer information kring dessa produkter.

Säkerhetsdörrar ska vara brandtestade och rökgastäta enligt SS-EN 13501-2

– Brandtestade
Sedan 2016 ska brandtester inte bara göras för branddörrar utan även på säkerhetsdörrar enligt Europastandard. Säkerställ att dörren levereras med typgodkännande och certifikat för brandskydd från ackrediterad testanläggning.

– Rökgastäta
En säkerhetsdörr ska vara godkänd för Sa (rumstempererad gas) och S200 (varm gas). Det innebär att dörren motstår varm och rumstempererad giftig brandgas och rök under olika typer av tryck. Detta testas på båda sidor av dörren. Dubbelkolla att er nya säkerhetsdörr är klassificerad med Sa och S200.

Sakerhetsdorr

Köp svensktillverkat

En svensktillverkad och testad säkerhetsdörr är enligt vår erfarenhet i många fall ett bättre val än en dörr från utlandet. Svenska säkerhetskrav och testningar är i regel strängare och har mindre utrymme för marginal. En annan skillnad som är värd att notera är att svenska säkerhetsdörrar öppnas utåt, vilket innebär att utsidan primärt är det som testas. I utlandet är det inte alltid fallet, vilket kan leda till att en utlandstillverkad dörr som öppnas inåt kan ha sämre skydd. Det kan också bli svårt att kontrollera exakt hur säker en utlandstillverkad dörr är, var tillverkaren förstärkt dörren mest, och för vilket ändamål. Detta kan man i värsta fall bli varse i efterhand, när inbrottet redan skett. Vår rekommendation är att välja en svensktillverkad dörr och öka budgeten något, för att få en riktigt säker och robust säkerhetsdörr.

Anlita ett företag som kan tillverka en dörr rustad för svenska krav och förhållanden. Det är också viktigt att produkten är säkert framtagen och att det finns svenska certifikat som kan styrka detta. För en säkerhetsdörr ska dörrbladet vara tillverkat med tjock stålplåt i dörrlådan och med en förstärkningsram i dörrens ytterkanter. Det är en fördel om produkten produceras helt i Sverige, för att det snabbt ska kunna gå att upptäcka och åtgärda eventuella produktions- eller kommunikationsmissar. Genom att konstruktion och tillverkning sker på samma plats kan vi jämfört med extern dörrproduktion vara snabba vid omställningar och minimera de kostnader som kan uppstå.

Material

Säkerställ att säkerhetsdörrarna tillverkas i rostfritt stål för maximal hållbarhet. En riktlinje är att dörrbladet ska vara tillverkat i minst 2 mm tjockt stål, ökar skyddsklassen ska tjockleken också öka. Vi använder svenskt stål som råmaterial.

Sakerhetsdorr

Vilka garantier ska ingå vid inköp av säkerhetsdörr?

Kontrollera att det finns en garanti som täcker eventuella fabriks- och funktionsfel i minst 2 års tid efter inköp. Vi står för hög kvalitet och vill med vår garanti ta ansvar för en hög funktion i vår produkt. MaxiDoor garanterar att produkterna är tillverkade i enlighet med de europeiska säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder som gäller för våra säkerhetsdörrar.

MaxiDoor lämnar 2 års garanti på levererade produkter. Garantin räknas från slutbesiktningsdatum och omfattar fabrikations- och materialfel på levererad produkt. Garantin förutsätter att dörr och dörrparti underhålls och sköts enligt bifogade anvisningar, drift- och skötselinstruktioner. Skötsel och underhåll skall vara väl dokumenterat dörr för dörr: vad är utfört, när är det utfört och av vem.

Sakerhetsdorr

Installera själv eller via proffs?

Självklart går det att installera dörren själv, om person i fråga har den erfarenhet som krävs. Vad som är viktigt att tänka på är att dörren kan förlora stora delar av sitt skydd om inte vägg, karm och tröskel är korrekt installerade. Dörren är enbart så säker som passagen den monteras i. Genom att anlita ett proffs för installation lämnas inga möjligheter till enklare inbrott för tjuven och det säkerställer att omgivningen är lika säker som dörren. I de flesta fall gör ni rätt i att inkludera installation och eventuell tillhörande entreprenad i priset, för maximal säkerhet.

Låt dörrinstallatören rekommendera val av lås

Vår rekommendation är att företaget som säljer eller installerar dörren också får i uppdrag att demonstrera vilka lås som passar era nya dörrar bäst, och att det företaget även ansvarar för installation. De olika typerna av lås som vanligen används är antingen elektroniska lås eller det vanligare alternativet flerpunktslås. Vi på MaxiDoor arbetar med de stora beslagsleverantörerna som till exempel Assa, Dorma, Geze med flera. För att er dörr exempelvis mot försäkringsbolag ska klassas som ”godkänd säkerhetsdörr” måste dörren ha en godkänd låsenhet. Det betyder att låset i sig måste ha en säkerhetsklass för minst RC3. Idag är det också standard att installera en låsscylinder på båda sidor av dörren för ökat skydd. Detta innebär att dörren inte bara är låst utifrån, utan även från insidan, vilket försvårar för tjuven ytterligare. Väljer ni att installera låset via en certifierad låssmed eller genom dörrföretaget får ni fördelar som kan vara avgörande för långsiktig funktion och säkerhet. Låset är därmed testat för ändamålet och håller samma skyddsklass som dörren, dessutom är det enkelt att serva för er låssmed.

Upprätta ett serviceavtal

Företaget som installerat dörrarna bör i offerten inkludera priser och avtal för löpande skötsel av dörrar, för regelbunden besiktning och service. Exempelvis om något skulle något behöva repareras, eller i det fall dörren blivit skadad vid ett inbrottsförsök, behöver den snabbt bytas ut. Ett dörrföretag kan även bistå med värdefull analys kring ett eventuellt inbrottsförsök. Bör den nya dörren förstärkas på något sätt? Genom att anlita ett och samma företag för både produktion och löpande underhåll skapas insyn i verksamheten, och löpande förbättringar av säkerheten kan implementeras. Dessutom kommer den firma som utfört installationen och tillverkat produkten många gånger serva dörren mer effektivt än ett annat företag. Dörrföretaget har också nödvändig kunskap kring alla dörrens komponenter, god kontakt med underleverantörer inom lås och larm, och reservdelar finns nästan alltid i lager för omgående installation.

Vill ni slippa allt krångel kring inköp? Kontakta då oss på MaxiDoor så får ni guidning

Våra experter behöver inte mycket information. De kan genom att ställa er de rätta frågorna ta reda på vad som passar er bäst och föreslå olika lösningar. Genom vår helhetslösning sparar ni tid och energi, samt att ni kan vara säkra på att dörrarna levererar en hög säkerhet över tid.

Kontakta ossGör en förfrågan